Leirilippukuntapestit

Leirilippukunnan toimintaa johtaa leirilippukunnanjohtajisto, joka koostuu leirilippukunnanjohtajasta (leirilijo), leirilippukunnanjohtajan apulaisesta (leirileka), ikäkausista vastaavista johtajista (suse-sankari, suse-suharit, tasa-taituri), muonituksesta vastaavista johtajista (muonamaisterit), ensiavusta vastaavasta johtajasta (EA-stara) ja tiedonkulusta vastaavasta johtajasta (some-soturi).

Jos olet kiinnostunut leirilippukuntapestistä, ole yhteydessä oman lippukuntasi leiriyhteyshenkilöön tai leirilippukuntasi johtajaan!

Lue pestausohjeet tästä.

Pestikuvaukset

Leirilijo ja leirileka

Leirilippukunnanjohtaja eli leirilijo vastaa leirilippukunnan toimivuudesta kokonaisuutena ja pitää langat käsissään. Leirileka on hänen työparinsa. Yhdessä he suunnittelevat leirilippukunnalle sopivan pestien määrän ja kaikille pesteille varahenkilöt. Leirilippukunnan muita pestejä saa jakaa oman harkinnan mukaan toisinkin kuin alla on ehdotettu, kunhan leirilippukunta toimii.

Leirilijo ja leirileka jakavat sopimallaan tavalla seuraavat tehtävät:

 • Johtajiston pestaaminen
 • Johtajiston jaksamisesta huolehtiminen
 • Tiedottaminen leirilippukunnanjohtajistolle
 • Tiedottaminen ja markkinointi osallistujille ja heidän vanhemmilleen
 • Suunnittelukokousten järjestäminen
 • Vanhempainillan järjestäminen
 • Leirillä llpkj-tapaamisiin osallistuminen (toteutustapa tarkentuu leiriin mennessä)
 • Yhteyshenkilönä toimiminen leirilippukunnan ja leiriorganisaation välillä
 • Leirilippukunnan johtaminen leirillä
  • Esimerkiksi niin, että toinen vastaa ohjelma-asioista ja toinen tiedonkulusta
  • Uimavuorojärjestelyistä vastaaminen
  • Siirtymälupien pyytäminen lennonjohdolta ja leirilippukunnan ulkopuolella liikkumisen valvominen

Leirilijolle ja leirilekalle tarjotaan yhteispestaustuokio Muiskun puolesta.

Suse-sankari

Suse-sankari on leirilippukunnan johtajistossa vastuussa sudenpentujen ja seikkailijoiden hyvinvoinnista omassa leirilippukunnassa. Hän on lasten lähiaikuinen, jolta jokainen leirilippukunnan sudenpentu ja seikkailija osaa pyytää apua. Suse-sankari huolehtii sudenpentujen ja seikkailijoiden olevan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Suse-sankari vahtii, että lapsilla on oikeat varusteet mukanaan ohjelmiin mentäessä. Suse-sankari ohjeistaa myös suse-suhareita, jotka ovat hänen apukäsinään sudenpentujen ja seikkailijoiden liikuttelussa ympäri leiriä. Hän myös välittää sudenpentujen ja seikkailijoiden kuulumiset leirilippukunnan muulle johtajistolle. Suse-sankarin kannattaa olla taitava ja organisointikykyinen henkilö, joka osaa pitää leirilippukunnan nuorimmat hallussa. Suse-sankarin pesti on 100 % leiripesti.

Suse-suhari

Taitava suse-sankari tarvitsee apukäsiä sudenpentujen ja seikkailijoiden ohjaamisessa. Suse-suharin tehtävänä on auttaa suse-sankaria varmistamaan, että kaikilla sudenpennuilla ja seikkailijoilla on oikeat tavarat mukanaan oikeissa ohjelmissa ja että heillä on kaikki hyvin. Suse-suharina voi toimia esimerkiksi taitava samoaja, joka kuuntelee tarkasti suse-sankarin lapsille antamat ohjeet ja ohjaa lapsia noudattamaan niitä. Suse-suhareita voi olla leirilippukunnassa useita ja pestiä voi jakaa esimerkiksi samoajille 50 % leiripestinä.

Tasa-taituri

Vaikka tarpojat ja samoajat ovat jo nohevia partiolaisia, kaipaavat hekin aikuisen tukea arjen askareissaan. Tasa-taituri toimii viestin välittäjänä, turvallisena aikuisena ja saattajana tarvittaessa tarpojien ja samoajien leiriarjessa. Hän varmistaa, että tarpojilla on oikeat tavarat mukana oikeissa ohjelmissa, oikeaan aikaan. Hän kannustaa ja patistaa nuoria johtajia tarttumaan vastuutehtäviin ja osallistumaan omaan ohjelmaansa. Tasa-taituri huolehtii leirilippukunnan sisäisissä palvelutehtävissä olevista pestivartioista. Tasa-taiturin pesti on 100 % leiripesti.

Muonamaisteri

Muonamaisterit organisoivat leirilippukunnan muonituksen logistiikan, ruoan valmistuksen ja tarjoilun. Käsienpesu, tiskaus, käsidesiannostelu ja muu ruokailuhygienia kuuluu myös muonamaistereiden vastuulle. Ruuan valmistaminen on iso osa leirilippukunnan arkea. Muonamestareiden isoin vastuutehtävä onkin saada nälkäisille leiriläisille ruokaa. Muonamaistereita kannattaa olla 2–3 aikuista. Muonamaisterin pesti on 100 % leiripesti.

EA-stara

Pienissä tapauksissa EA-stara vastaa ensiavusta leirilippukunnassa. EA-stara huolehtii leirilippukunnan ensiaputarvikkeet kuntoon jo ennen leiriä. Hän voi konsultoida leirilääkäriä tarvittaessa. EA-stara organisoi hoitoon tai kotiin lähettämisen leirinjohdon ja leirilääkärin kanssa. EA-staran pesti on 50 % leiripesti, mutta hänen täytyy olla jatkuvasti saatavilla. Jos ja kun aikaa jää, EA-stara voi avustaa esimerkiksi leirikeittiössä tai muissa leirilippukunnan tehtävissä.

Some-soturi

Some-soturi vastaa leiriarjen dokumentoinnista leirilippukunnassa. Hän jakaa säännöllisesti leiriarkea kotiväelle leirin sosiaalisen median kanavissa. Hän huolehtii leirilippukunnan ilmoitustaulusta ja vastaavista tiedotuskanavista leirillä. Pesti voi sopia erinomaisesti suse-suharille tai tasa-taiturille, jolle sosiaalisen median kanavien käyttö on luontevaa.